MAFFITI Studio

Privaatsustingimused

Järgnevalt on välja toodud MAFFITI Studio privaatsustingimused. 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Maffiti-I (CIAM OÜ) käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Maffiti-ga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis onMaffiti-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Maffiti Studio (CIAM OÜ reg. kood 12498882, Linnu tee 22, 11317, Tallinn). Ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja on Merily Lillevälja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ.

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Maffiti kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

  • ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
  • elukoht/asukoht;
  • arveldusarve;
  • kontaktandmed;
  • tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
  • andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);
  • kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h onMaffiti-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused ja Seaduses sätestatud alustel on Maffiti-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Maffiti töötleb kliendiandmeid selleks, et:

täita kliendiga sõlmitud lepingut;

kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);

paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;

täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel Maffiti avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Maffiti kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Maffiti saadab Klientidele Maffiti Studio pakkumisi. Samuti edastab Maffiti Klientidele pakkumisi, mille on teinud Maffiti poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui Klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

Kliendil on õigus igal igal ajal Maffiti-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti info@maffiti.ee vahendusel. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama e-posti info@maffiti.ee vahendusel.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil info@maffiti.ee.